Directie en toezicht

 

Ons bestuur en toezichtsorgaan

Het Nationaal Zakat Fonds heeft een onafhankelijke structuur met een eigen bestuur. Onze organisatie wordt bestuurd volgens de eisen die de Code voor Goed Bestuur, de zogeheten Code Wijffels, stelt aan fondsenwervende organisaties. Dit betekent dat het dagelijkse management van Nationaal Zakat Fonds en het toezicht hierop van elkaar zijn gescheiden. De toezichthoudende taak ligt bij onze Raad van Toezicht (RvT).

Onze directie

Imad el Fadili is de algemeen directeur van het Nationaal Zakat Fonds. De taken en bevoegdheden van onze algemeen directeur zijn vastgelegd in de statuten. De directeur wordt -voor een periode van 4 jaar- aangesteld door de RvT en legt aan hen verantwoording af. Hij is eindverantwoordelijk en werkt nauw samen met het managementteam (MT).

Imad maakt deel uit van de World Zakat Forum en bekleedt verscheidene posities in adviesraden over de hele wereld. Hij kent de organisatie van binnen en buiten en streeft excellentie en rechtvaardigheid na in al zijn doen en laten.

Wil jij deel uitmaken van het team?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de directie, toetst de activiteiten en resultaten aan het beleid en bewaakt de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT toetst tevens of het beleid valt binnen de islamitische regels en richtlijnen. Leden van de Raad ontvangen geen financiële vergoeding. De taken van de RvT zijn vastgelegd in de statuten.

De RvT leden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar. Ze worden gekozen vanwege hun specifieke expertise, kunde en netwerk.

Kheireddine Moussaoui

Kheireddine Moussaoui

Voorzitter RvT

– Strategic Advisor @Politie Nederland
– Lid @Financieel Dagblad Young Circle

Souhail Chaghouani

Souhail Chaghouani

Vice-voorzitter

– Programma-directeur @Gemeente Utrecht
– Lid RvT wijkteam Jeugd & Gezin @Nijmegen

Amir Saleem

Amir Saleem

Lid RvT

– Sr. Portfolio Manager @Achmea Investment Management
– Co-founder Fairnance

Transparante organisatie

Onze stichting heeft de ANBI-status. Dit betekent dat je ervan uit kunt blijven gaan, dat je gift verantwoord besteed wordt en dat de stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Daarnaast heeft de stichting sinds 1 april 2022 de CBF erkenning en is daarmee een erkend goed doel dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

World Zakat Forum

Daarnaast is NZF Nederland lid van het World Zakat Forum (WZF), het grootste wereldwijde Zakat Forum met 38 aangesloten landen. Vanaf 2007 is dit het centrum voor leiderschap, innovatie en kennisdeling. Vanaf 2019 heeft het WZF een strategische samenwerking met het United Nations Development Program (UNDP) om Zakat maximaal te laten bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Club van 100

Dit is een club deskundige en creatieve mensen uit diverse geledingen van de maatschappij die vanaf het begin geloven in het concept van NZF. Zij zetten zich actief in met hun tijd, expertise, netwerk èn donaties.  Hun inkomsten worden ingezet om de hoge kwaliteitsstandaarden van de organisatie te kunnen waarborgen en de verdere groei te faciliteren.

NZF Worldwide

Om te leren van bestaande Zakat-fondsen, hebben wij een strategische samenwerking met Zakat-fondsen in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Zwitserland en Canada. Deze fondsen bestaan al ruim 10 jaar en hebben enorme successen geboekt in hun lokale samenlevingen. Wij helpen en versterken elkaar op het gebied van kennis, kunde en netwerk.

Vragen? Klik hier.